Humanistisk Psykologi

Anne Selvik er psykolog i Oslo sentrum med over 20 års psykoterapi erfaring.


Humanistisk Psykologi Psykolog Oslo
Humanistisk Psykologi – Psykologen i Oslo

Hva er Humanistisk Psykologi?

Humanistisk psykologi teori ble utviklet på 1950-tallet, delvis som et svar på overflod av militær konflikt som preget første halvdel av det tjuende århundre. Kanskje mer enn noen gang før, er dette en retning innenfor psykologi som er relevant for den virkeligheten vi globalt lever i i dag, og slikt sett har mye viktig budskap for seg. Kjernen til denne retningen er troen på at mennesker er iboende gode, og at en tro på og respekt for menneskeheten er viktig for psykisk helse. I tilknytning til denne essensielle troen er det flere andre viktige grunnprinsipper i det humanistisk psykologi perspektivet. Den første er at det nåværende er viktigere og mer betydningsfullt enn både fortiden eller fremtiden.

Derfor er det mer nyttig å utforske hva man kan gjøre her og nå, i stedet for å ta avgjørelser basert på hva som kan skje i fremtiden, eller å stadig dvele ved tidligere erfaringer. Slik sett blir persepsjonen av å ha kontroll over nåtiden viktig for å mestre små og store utfordringer i hverdagen- slik som i våre relasjoner til andre, og da spesielt med tanke på tilpasning til stressende hendelser i livet, som f eks traumatiske brudd, tap og sorgopplevelser, brå endringer og overgangsfaser, osv. Denne tilnærmingen understreker også individets iboende drivkraft mot selvrealisering. ‘Opplevd kontroll’ er et sentralt begrep i psykologi og er nøkkelen til å forstå individuelle forskjeller i poststress utfall (Frazier, Berman, og Steward, 2001). Forskning viser at opplevelsen av å ha kontroll over en vanskelig situasjon selv om man ikke ser løsninger i tilstrekkelig grad, er meget relevant i tilpasning til stress og uforutsette livshendelser. Altså, man kan ikke forandre på det som har skjedd i fortiden. Men man kan ta ansvar for hvordan man møter fortiden her og nå. Og heller ikke kan man forutse fremtiden, men igjen ta ansvar for holdninger og atferd som definerer en her og nå.

Dette poenget leder til den andre ideen om at hver enkelt må ta personlig ansvar for sine handlinger eller mangel på handlinger! Altså, det er ikke bare det vi gjør som er av betydning, men i like stor grad det vi ikke gjør, det vi unnlot å gjøre, å si, å kjenne på som f eks vanskelige og negative følelser osv. I den humanistiske tilnærmingen til psykologi, er denne følelsen av personlig ansvar avgjørende for god psykisk helse. Den tredje troen er ideen om at alle er iboende verdig grunnleggende menneskelig respekt og verdighet, uavhengig av faktorer som rase, etnisitet, utseende, rikdom eller handlinger. Målet med denne tilnærmingen er at ved å følge disse grunnleggende ideer, kan man oppnå lykke gjennom personlig vekst. Både selvforståelse, innsikt og selvutvikling er nødvendig for lykke. I tillegg så er det viktig å forstå at det faktum at hvert individ både har personlig og sosialt ansvar, fremmer ikke bare personlig vekst, men gagner samfunnet og sosialt engasjement også.


HVORDAN SKILLER HUMANISTISK TERAPI SEG FRA ANDRE PSYKOTERAPI RETNINGER, SOM F.EKS PSYKOANALYSE?

Abraham Maslow, en tidlig forkjemper for humanistisk psykologi, mente at disse ideene var i direkte opposisjon til Freuds teori om psykoanalyse. Noe av det mest sentrale i Freuds teorier er at menneskelige drifter og ønsker er ubevisste og skjulte, i motsetning til humanistisk psykologi som hevder at mennesker er bevisst oppmerksomme på motivasjon som driver deres atferd. I hovedsak, psykoanalyse aksepterer at de fleste aspekter av livet er utenfor individuell kontroll, mens den humanistiske tilnærmingen er basert på troen på fri vilje- og slik sett gir klienten realistisk håp om endring og terapeutiske endringsprosesser.
Humanistisk tilnærming til psykologi har noen sterke sider som gjør det en spesielt nyttig teori i dagens verden og globale virkelighet. Denne tilnærmingen understreker ideen om at alle kan bidra til å forbedre sin egen mentale og fysiske helse, på den måten som er mest nyttig for dem. I tillegg til disse teoriene tar man her hensyn til miljøfaktorer i utformingen av personlige erfaringer. Begrepet om at alle mennesker skal ha de samme rettigheter til respekt og verdighet er også nyttig, ved at det oppmuntrer rase og etnisk toleranse, samt forsterker den enkeltes tro på egen egenverd.


HVA ER KRITIKKEN MOT HUMANISTISK PSYKOLOGI OG PSYKOTERAPI?

Kritikere peker på at humanistisk perspektiv har få standardiserte behandlingsmetoder. Denne effekten er i stor grad et resultat av betydningen ‘fri vilje’ spiller i humanistiske psykologi, noe som gjør utarbeidede standardiserte behandlinger ekstremt komplisert. Et annet problem er at humanist teori ikke er sett på som egnet behandling for mennesker med organiske psykiske lidelser som schizofreni eller bipolar lidelse. Dette hindrer den fra å bli betraktet som en altomfattende retning innen psykoterapi.
Til tross for denne kritikken, har elementer av humanistisk psykologi blitt innarbeidet i mange stiler av terapi. Den humanistiske tilnærming, med vekt på personlig ansvar, sosialt ansvar og sosial toleranse, gjør det til et nyttig grunnlag for positiv personlig og sosial endring. Derfor, selv om dette i psykologisk teori kan være utilstrekkelig i noen henseender, gir den noen enkle og praktiske verktøy for selvransakelse!


EKSISTENSIELL- HUMANISTISK TERAPI

Med utgangspunkt i eksistensiell-humanistisk psykologi, tilbyr vi psykologiske samtaler og konsultasjon der det ikke trenger være snakk om psykiske vansker og/eller lidelser av noe slag. Hva som blir viktig er at du som klient har et genuint ønske om å kunne gjøre en grundig refleksjon rundt et tema som er meningsfylt og viktig for deg og/eller du har som mål å utvikle deg videre som person.
Min primære form for terapi er en eksistensiell tilnærming sett i sammenheng med begrepet humanistisk psykologi, men min terapiform innebærer også elementer av psykodynamisk terapi, kognitiv terapi (også kalt kognitiv adferdsterapi), løsningsfokusert terapi. Når det er relevant benytter jeg også tilnærminger fra traumeterapi, systemisk behandling og familieterapi. Humanistisk-eksistensiell psykoterapi er en slags psykoterapi som fremmer selvbevissthet og personlig vekst. Den legger vekt på dagens virkelighet og ved å analysere og endre bestemte mønstre av respons for å hjelpe klienten til å innse dens potensial. Denne prosessen kan også gjøres i en gruppe, hvor flere aspekter av problemene er avdekket gjennom interaksjon med andre. Typer humanistisk-eksistensiell psykoterapi er klient-sentrert terapi, eksistensiell terapi , og gestaltterapi . Også kalt eksistensiell- humanistisk psykoterapi.


EN EKSISTENSIAL-PSYKOLOGISK TILÆRMING SKILLER SEG FRA ANDRE TERAPIFORMER VED AT DENI STØRRE GRAD VEKTLEGGER:

  • Menneskets frihet til å velge sin egen skjebne, og at mennesket i stor grad styres av fremtidige mål og idealer
  • Mening og meningsdannelse, hvor viljen til mening står sentraltStimulering til meningsdannelse og meningskonstruksjon er det kanskje mest sentrale målet i en eksistensialistisk orientert terapi
  • Spørsmål som ‘hva er den “indre mekanikken” i en handling?’ står sentralt
  • Nåtids- og fremtidsorientert (versus forankret i fortid)
  • ‘Frihet’ er et annet begrep som står sentralt.Mennesket er i utgangspunktet fritt men det kan velge ufrihet. Frihet henger sammen med valg og ansvar. En sentral oppgave for klienten i terapi vil være å få innsikt i de områder han/hun har valgt å innskrenke sin frihet innenfor. Tanken er at mennesket kan velge ufrihet for å redusere eksistensiell angst. Angsten kommer blant annet fra det ansvaret som friheten fører med seg.
  • Det legges vekt på den reelle relasjonen som opprettes i terapirommet, og den nye mellommenneskelige opplevelsen som denne relasjonen kan tilby både klient og terapeut. Det blir viktig for terapeuten å streve etter en fullstendig tilstedeværelse og et autentisk møte med klienten
  • De fleste presiserer likeverdigheten mellom terapeut og klient
  • Fire “ultimate concerns”: frihet, isolasjon, meningsløshet, og døden
  • En økende bevissthet i forhold til sin egen rolle i utformingen av sitt eget liv

Kontakt Psykologen i Oslo

Fridtjof Nansens plass 8,  6 etg. 0160 Oslo

Telefon/sms: 95821751 | E-post: [email protected]

Telefontider:
Mandag – fredag: 09.00-15.00.